Dette er DSO
DSO-samarbeidet har eksistert i over 30 år, og organisasjonene har hatt overenskomst med Norges Rederiforbund for personell på flyttbare innretninger siden 1974. DSO-medlemmer i de fleste rederier har etablert egne DSO-klubber og valgt tillitsvalgte. DSO-sekretariatet har til en hver tid to utpekte kontaktpersoner til disposisjon, en fra hvert av forbundene.

Hva gjør DSO?
Forhandlinger
Alle som er tilknyttet DSO blir invitert til å delta på tariffkonferanse hvert annet år i forkant av forhandlinger med Norges Rederiforbund. Her prioriteres kravene til arbeidsgiver, og forhandlingsutvalget velges av og blant medlemmene. Det forhandles om DSO-overenskomsten ”Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på Norsk kontinentalsokkel." DSO har også egen overenskomst for plattformsjefer på flyttbare offshoreinnretninger på Norsk kontinentalsokkel."

Kvalifikasjon og sertifikatkrav
DSO jobber spesielt for en høyning av kvalifikasjons- og sertifikatkrav for ansatte på flyttbare innretninger.

Samarbeid, påvirkning og sikkerhet
DSO er representert (selv eller gjennom NSOF/DNMF ) i
Sjøfartsdirektoratets ulike fora
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Sikkerhetsforum
Samarbeid for sikkerhet
Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF)
IMO, ETF og ISMA – og andre internasjonale navigatør, maskinist- og transportarbeiderforbund

Her jobber vi for å sikre at maritim kompetanse, rekruttering og sikkerhet i næringen blir skikkelig ivaretatt. DSO har både formelt og uformelt samarbeid med IE (LO) og SAFE (YS).

Hvorfor DSO?
Liten og stor på en gang
DSO jobber særskilt med ansatte i seritifikatpliktige stillinger på flyttbare plattformer. Det er en relativt liten gruppe, og derfor får du personlig service, nettverk, påvirkningskraft og direkte innflytelse i forhandlinger. I tillegg har du alle fordelene ved å være med i en stor, solid og innflytelsesrik organisasjon: Det norske maskinistforbund eller Norsk Sjøoffisersforbund.

DSO kan sjøfolk
Maritimt sertifisert personell har vært sentrale i oljevirksomheten i alle år, og er det fortsatt. DSOs hovedoppgave er å sørge for at folk som bruker sin maritime kompetanse i oljenæringen, blir skikkelig ivaretatt. Det gjør vi med Norsk Sjøoffisersforbunds og Det norske maskinistforbunds innflytelse i ryggen.

Tillitsvalgte og klubber
DSO har aktive og dyktige tillitsvalgte, og mange rederier at aktive klubber med mye aktivitet og gode hjemmesider. Se mer under Kontakt eller Lenker.

Lønn og arbeidsvilkår
DSO har avtaler med arbeidsgiverne (Norges Rederiforbund) som regulerer lønn, sosiale forhold, tillegg, arbeidstid, arbeidsforhold m.m. I tillegg kan DSO/DSOs tillitsvalgte bistå med å legge til rette for ryddige lokale og individuelle avtaler.

DSOs pensjonsfond
I 2002 ble det forhandlet frem et eget pensjonsfond for DSO. Arbeidsgiveren betaler inn til et fond med formål å sikre pensjonsrettigheter til arbeidstakere mellom 57 og 60 år med mist 15 års ansiennitet, som eventuelt skulle bli overtallige.